Regulamin zakupów
§ 1 Warunki ogólne
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników, w tym Nabywców, ze sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę.
Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej Sklepu w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

§ 2 Oferta
1. Wszystkie towary oferowane przez nas są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały dopuszczone do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie stosownych przepisów prawa i decyzji właściwych władz administracyjnych. Wszystkie towary zostały nabyte od uprawnionych podmiotów zgodnie z obowiązującymi prawem i są przechowywane w warunkach określonych odpowiednimi przepisami.
2. Spółka prowadzi obrót detaliczny, nie prowadzi obrotu hurtowego, nie prowadzi wysyłkowej sprzedaży leków na receptę.
3. Wszystkie użyte na stronie www nazwy towarów, marek oraz znaki graficzne są własnością ich producentów.
4. Zamówione u nas towary dostarczamy w sposób i w cenie wskazanej w zakładce ?Dostawa i płatność?.
5. Za zamówione u nas towary i przesyłkę można zapłacić poprzez płatności PAY-u lub gotówką.
6. Opisy towarów znajdujące się na stronie służą wyłącznie celom informacyjnym oraz identyfikacyjnym. Opisy towarów mają formę skróconą. Przed użyciem produktów leczniczych należy zapoznać się z ulotką, zawierającą przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowania, oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany może zagrażać życiu i zdrowiu.
8. Do towaru objętego gwarancją dołączana jest karta gwarancyjna, opisująca warunki wykonywania uprawnień z tytułu gwarancji i zawierająca adresy punktów serwisowych oraz inne ważne informacje dotyczące serwisu.
9. W razie wątpliwości lub problemów z korzystaniem z zakupionych w sklepie towarów Kupujący może skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@ziologrod.pl bądź telefonicznie pod nr telefonu 512-574-254
10. Ceny produktów na stronie www są podane w PLN, zawierają podatek VAT i nie zawierają kosztów dostawy.
11. Ceny towarów na stronach aukcji, stronie www oraz oferowany asortyment mogą się różnić od oferty stacjonarnej.
12. Zastrzegamy sobie prawo do organizowania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży. Podczas trwania promocji lub wyprzedaży ilość towarów dostępnych w promocyjnej cenie może być ograniczona.
13. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności i dostawy poprzez nie udostępnianie części z opcji dla wybranych produktów lub grup asortymentowych.

§ 3 Składanie zamówień i ich realizacja
1.W celu złożenia zamówienia na towary oferowane przez nas na stronie Kupujący zobowiązany jest wypełnić i wysłać drogą elektroniczną prawidłowo wypełniony elektroniczny formularz opcji dostawy.
2. Wybór opcji ?Kup teraz" a następnie "Kupuję i płacę? jest jednoznaczny z zamknięciem zamówienia i wiąże się z obowiązkiem zapłaty za wybrane towary oraz zapłaty za dostawę zgodnie z podsumowaniem zamówienia.
3. Dla danego zamówienia wiążąca jest cena obowiązująca w momencie jego złożenia.
4. Wraz z otrzymaniem przez Klienta drogą elektroniczną potwierdzenia złożenia zamówienia zostaje zawarta miedzy Sprzedającym a Klientem umowa dotycząca zakupu od Sprzedającego przez Klienta produktów znajdujących się w przesłanym potwierdzeniu. Umowa zawierana jest na czas określony do momentu odebrania zamówienia przez Kupującego.
5. Kupujący, który składa zamówienie z obowiązkiem zapłaty, powinien dokonać zapłaty za zamówione w sklepie produkty oraz dostawę w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia wysłania zamówienia. W przypadku braku zaksięgowania płatności, po upływie tego terminu zamówienie zostanie anulowane co wiąże się z wystąpieniem do Allegro o zwrot prowizji.
6. O aktualnie szacowanym terminie realizacji opłaconego zamówienia lub zamówienia za pobraniem informujemy na stronie aukcji.
8. Przygotowanie zamówienia i wysyłka towarów następuje nie później niż w ciągu 10 dni (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) licząc od:
- zaksięgowania wpłaty za zamówienie dokonanej za pośrednictwem szybkiego przelewu internetowego
- złożenia zamówienia ? w przypadku wyboru płatności gotówką za pobraniem.
9. Zastrzegamy sobie prawo odmowy realizacji części albo całości zamówienia w przypadkach:
- formularz teleadresowy nie został wypełniony poprawnie, a Sprzedający nie może skontaktować się z Kupującym w celu
weryfikacji Jego danych teleadresowych,
- towar został wycofany z obrotu lub wstrzymany w obrocie na terenie RP po złożeniu zamówienia
10. Jeżeli Sprzedający nie jest w stanie zrealizować zamówienia Kupującego (incydentalna niezgodność stanów magazynowych bądź incydentalne uszkodzenie towaru), niezwłocznie, najpóźniej w terminie 5 (pięciu) dni roboczych licząc od daty złożenia zamówienia, zawiadomi o tym Kupującego i zwróci Kupującemu uiszczoną przez niego cenę za brakujący/uszkodzony  towar.
11. Faktura VAT wystawiana jest na życzenie Kupującego wyrażone w formularzu zamówienia poprzez zaznaczenie pola ?Chcę otrzymać fakturę VAT?. 

§4 Płatności oraz dostawa produktów
1. Kupujący uiszcza cenę sprzedaży za zamówiony towar i przesyłkę w jeden z dostępnych sposobów; kartą kredytową; szybkim przelewem internetowym (PayU) lub ?za pobraniem? tzn. przy odbiorze przesyłki od firmy kurierskiej, lub poczty polskiej. W przypadku wystąpienia problemów technicznych po stronie operatora transakcji PayU lub banku Kupującego, na wyraźne życzenie Kupującego możemy udostępnić swój bezpośredni rachunek bankowy do w celu zapłaty za złożone zamówienie.
2. Zamówiony przez Kupującego towar wysyłamy za pośrednictwem firmy kurierskiej, Poczty Polskiej, bądź przygotowujemy do odbioru osobistego w Sklep Ziołogród przy ul. Laskowskiego 12 w Żyrardowie po przygotowaniu towaru, wysyłamy powiadomienie.
3. Kupujący uiszcza koszty dostawy przesyłki według cennika umieszczonego na stronie aukcji.
5. W przypadku, gdy zamówienie nie może zostać poprawnie i terminowo doręczone z winy Kupującego (błędny adres, odmowa
przyjęcia), Ziołogród zastrzega sobie prawo obciążenia Kupującego kosztami ponownego transportu zgodnie z aktualnym cennikiem dostaw.

§ 5 Reklamacje

1. Sprzedający zobowiązany jest dostarczyć/wydać Kupującemu towary niewadliwe, z wyjątkiem przecenionych towarów niepełnowartościowych, które klient zamówił z pełną świadomością. W razie niezgodności towaru z umową Kupujący powinien zgłosić reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@ziologrod.pl lub pisemnie na adres: Ziołogród , ul.Laskowskiego 12, 96-300 Żyrardów
2. Reklamacje dotyczące brakujących towarów lub ich uszkodzeń należy zgłosić niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki.
3. Do czasu zamknięcia postępowania reklamacyjnego należy bezwzględnie zachować wszelkie reklamowane towary. Prosimy również o zachowanie kartonu, w którym zostało dostarczone reklamowane zamówienie.
4. W przypadku otrzymania wadliwego lub niezgodnego z zamówieniem towaru Kupujący powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Sprzedającego, który niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Jeżeli Sprzedający nie wymieni towaru wadliwego albo nie usunie wady, Kupujący może także złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy. Kupujący, który jest jednocześnie konsumentem, może także zamiast zaproponowanego przez Ziołogród usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego.
5. Kupujący, po ustawowym terminie przysługującym mu na odstąpienie od umowy bez podania przyczyny, nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada zakupionych produktów jest nieistotna i nie wpływa na możliwość właściwego używania towaru.
6. Jeżeli otrzymane towary mają wady, Kupujący może także żądać wymiany na towary wolne od wad albo usunięcia wady. Jeżeli żądanie Kupującego jest uzasadnione, Sprzedający wymieni towary wadliwe na wolne od wad lub usunie wadę w rozsądnym  czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego. Sklep Ziołogród może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową towaru w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Kupującym jest przedsiębiorca, Sprzedający może odmówić wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.
7. Reklamowane towary należy dostarczyć do siedziby firmy wraz z wypełnionym ?protokołem reklamacji? Przesyłkę należy opatrzyć informacją: ?REKLAMACJA TOWARU? i przesłać lub dostarczyć osobiście na adres: Ziołogród, ul.Laskowskiego 12 , 96-300 Żyrardów
8. Kupujący jest zobowiązany do zabezpieczenia przesyłki zgodnie ze standardami stosowanymi przez Sklep Ziołogród  (karton + wypełnienie), lub koperta bąbelkowa.
9. Sprzedający ustosunkuje się do zgłoszonego przez Kupującego żądania (reklamacji) w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia żądania, w przeciwnym razie uważa się, że żądanie uznano za uzasadnione i zwróci Kupującemu kwotę żądania, przelewem na rachunek bankowy w terminie 5 dni roboczych.
10. W przypadku uznania reklamacji za nieuzasadnioną lub stwierdzenia uszkodzenia towaru z winy Kupującego, Sprzedający nie zwraca Kupującemu uiszczonej ceny za towar.

§ 6 Odstąpienie od umowy i zwrot towarów

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni od dnia odebrania zamówienia odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. W przypadku terminowego odstąpienia od umowy, oraz terminowego dostarczenia zwracanego zamówienia do Sklepu Ziołogród, a ten zwróci konsumentowi kwotę.

Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
2. Kupujący może zrezygnować z części lub całości zamówionych towarów nadsyłając w terminie 14 dni od dnia odebrania przesyłki zawierającej towary
?oświadczenie o odstąpieniu od umowy?, o odstąpieniu od umowy na adres poczty
elektronicznej biuro@ziologrod.pl lub pisemnie na adres Ziołogród, ul. Laskowskiego 12,96-300 Żyrardów
3. Zwrot towarów powinien nastąpić w terminie 14 dni od dnia, w którym Kupujący odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie lub dostarczenie towarów przed jego upływem.
4. Zwrócone towary Sprzedający przyjmuje pod warunkiem ich odesłania przez Kupującego w miarę możliwości w oryginalnym opakowaniu, z oryginalnymi banderolami, bez jakichkolwiek znamion ingerencji w ich konstrukcję lub korzystania z nich. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
5. Kupujący przesyła towary z dowodem zakupu (paragon fiskalny, faktura, elektroniczne potwierdzenie złożenia zamówienia), kartą gwarancyjną (dla towarów, na które udzielono gwarancji) oraz wypełnionym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy.
6. Kupujący pokrywa bezpośrednie koszty związane ze zwrotem towarów do siedziby firmy.
7. Wszelkie zwracane towary należy opatrywać informacją ?ZWROT TOWARU?. Przesyłki ze zwracanymi towarami należy przesyłać lub dostarczyć osobiście na adres: Ziołogród, ul. Laskowskiego 12,96-300 Żyrardów
8. Sklep Ziołogród  zwraca Kupującemu uiszczone przez niego kwoty na wskazany przez Kupującego rachunek bankowy po otrzymaniu przesyłki zawierającej
zwracane towary, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od kupującego do chwili otrzymania odsyłanych produktów do siedziby firmy.
9. Kupujący jest zobowiązany do zabezpieczenia przesyłki zgodnie ze standardami stosowanymi przez sprzedawce (karton + wypełnienie) lub kopertach bąbelkowych.
10. Zgodnie z art. 38 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów,
-w których przedmiotem umowy są produkty mające krótki termin przydatności do użycia, o czym sklep Ziołogród informował klienta przy składaniu zamówienia
-w których przedmiotem umowy są produkty, które po dostarczeniu w zapieczętowanym opakowaniu zostały otwarte, oraz których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych
11. Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. prawo farmaceutyczne (Dz. U. 2004 r. Nr 53 poz. 533 z późn. Zm.), produkty lecznicze i wyroby medyczne mogą być zwracane do sklepu Ziołogród  wyłącznie z powodu wady jakościowej lub niewłaściwego ich wydania. Przez produkty lecznicze rozumieć należy substancję lub mieszaninę substancji, przedstawianą jako posiadającą właściwości zapobiegania lub leczenia chorób występujących u ludzi lub zwierząt lub podawaną w celu postawienia diagnozy lub w celu przywrócenia, poprawienia lub modyfikacji fizjologicznych funkcji organizmu poprzez działanie farmakologiczne, immunologiczne lub metaboliczne, a przez wyroby medyczne ? jakiekolwiek narzędzia, przyrządy, urządzenia, oprogramowania, materiały lub inne artykuły, stosowane samodzielnie lub w połączeniu, wraz z wszelkim wyposażeniem, w tym oprogramowaniem przeznaczonym przez jego wytwórcę do używania specjalnie w celach diagnostycznych lub terapeutycznych i niezbędnym do jego właściwego

stosowania, przeznaczone przez wytwórcę do stosowania u ludzi w celu:
? diagnozowania, zapobiegania, monitorowania, leczenia lub łagodzenia przebiegu chorób,
? diagnozowania, monitorowania, leczenia, łagodzenia lub rehabilitacji w przypadku urazu lub upośledzenia,
? badań, zastąpienia lub zmiany budowy anatomicznej lub procesów fizjologicznych,
? regulacji poczęć, i które nie osiągają swojego głównego zamierzonego działania w lub na ciele człowieka za pomocą środków farmakologicznych,
immunologicznych ani metabolicznych, lecz które mogą być wspomagane w swoich funkcjach przez takie środki.

 PŁATNOŚCI:

-Wpłata z góry na konto (koszt zakupionych produktów +koszt przesyłki)

Nr naszego konta:

49 1160 2202 0000 0002 7049 4316

-Płatność przy odbiorze

-Odbiór osobisty - możliwa płatność gotówką

 Możliwy jest odbiór osobisty w godz.9.00-17.00 od poniedziałku do piątku, po uprzednim zgłoszeniu takiej formy sfinalizowania transakcji i otrzymaniu potwierdzenia mailem z określonym terminem odbioru.

ODBIÓR OSOBISTY

 Ziołogród

Ul.Laskowskiego 12

96-300 Żyrardów


Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.